Biểu Tượng Tên Đơn Vị Sản Phẩm Quốc Gia Gian Hàng
KAWASAKI THERMAL ENGINEERING CO.,LTD Boiler & Chiller Japan P150
ALWIN MANUFACTURING CO. INC. Manufacture USA P149
KAWANOE ZOKI CO., LTD Manufacturing equipment Japan P148
PEUTE RECYCLING B.V Recycling NETHERLAND P125
CRM TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD Manufacture and sell paper product treatment substances China P113